Algemene Gebruiksvoorwaarden

ONZE 10 GEBODEN

 • 02/01/2020 Inwerkingtreding huidige versie
 • 02/01/2020 Laatste update 
 • 02/01/2020 Vorige versie                                               

Uw toegang tot en gebruik van onze website wordt beheerst door deze algemene gebruiksvoorwaarden en is gebaseerd op 10 principes die hieronder worden samengevat.

1. Toegang tot en bezoek van onze website impliceert de aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden en policy.  

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: mail@ad-ministerie.be.

De toegang tot en het bezoek van onze website impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden en uw erkenning van ons privacybeleid en ons cookiebeleid 

2. Helderheid en transparantie  

We houden u via de website op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden, de algemene  voorwaarden,  het privacybeleid en/of het cookiebeleid. U aanvaardt deze wijzigingen volledig en onvoorwaardelijk telkens u onze site bezoekt.

3. Wij doen ons uiterste best om onze website up-to-date, toegankelijk, foutloos en zonder schadelijke componenten te houden.

We doen er alles aan om onze site up-to-date en toegankelijk te houden, zonder fouten of schadelijke componenten (computervirussen, externe inbraken, enz.). Storingen, onderbrekingen of de aanwezigheid van schadelijke elementen buiten onze controle zijn echter mogelijk. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Als u een ongebruikelijk iets opmerkt op onze website, neem dan contact met ons op via mail@ad-ministerie.be. We zullen er vervolgens al het mogelijk aan doen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren/herstellen.

4. Wij vertrouwen op u om ons correcte en actuele informatie te verstrekken

Voor het goede beheer van onze site en onze services hebben we nauwkeurige en bijgewerkte informatie nodig.

5. U zal onze website enkel gebruiken in overeenstemming met het doel ervan en conform de geldende wetgeving.

In het bijzonder, zal u zich onthouden van:

 • het gebruik een valse identiteit;
 • ons valse of illegale inhoud, junkmail, inhoud die de rechten van een derde partij schendt of schade toebrengt, toe te sturen;
 • schending van ongeautoriseerde toegang tot een deel van de site;
 • het ondernemen van enige actie die de werking van onze site kan verstoren.

Als u kennis hebt van ongepast gedrag of gebruik gerelateerd aan onze website, kan u contact met ons opnemen op het volgende adres: mail@ad-ministerie.be.

6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sites 

Onze website kan links naar andere websites bevatten en sommige andere websites bevatten mogelijk een link naar onze website. Wij hebben geen enkele controle over website van derden, noch over de inhoud ervan. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan.

7. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van onze website

U bezoekt en gebruikt onze website volledig op eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken.

8. Onze website en haar componenten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Onze website en zijn componenten (merken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, teksten, enz.) zijn onze eigendom. Ze worden beschermd door intellectuele rechten. Het is daarom verboden om onze website of componenten ervan te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden dan die van de weergave van de site en de navigatie daarop.

Alleen voor het gebruik van de Website en voor het faciliteren van diensten, geeft u AD-MINISTERIE wanneer u inhoud publiceert  op de Website, tenzij anders vermeld, een gratis en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, deze inhoud wereldwijd verspreiden, uitvoeren en weergeven op elke ondersteuning van of gerelateerd aan de Website en de promotie ervan, zonder enige beperking ten aanzien van uw naam, afbeelding of identiteit.

9. Onze klachtenprocedure is eenvoudig en efficiënt

Elke klacht moet ons schriftelijk worden medegedeeld binnen acht kalenderdagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de claim, bekend is geworden. Dit kan naar keuze verstuurd worden:

 • Per e-mail: mail@ad-ministerie.be
 • Per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België

10. Dialoog om meningsverschillen te regelen

Van lange gerechtelijke procedures wordt niemand gelukkig. Indien er zich toch een geschil zou voordoen, verbinden wij ons om een dialoog in alle openheid na te streven, op zoek naar een minnelijke oplossing. Wij verwachten van u dezelfde inspanning.


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 


INFORMATIE OVER AD-MINISTERIE

1.1          De website https://ad-ministerie.be/ (hierna: de “Website”) wordt beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van:

De BV AD-MINISTERIE (hierna: “AD-MINISTERIE”),

Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België

KBO BE 0474.966.438.

1.2          De Website houdt als volgt in : Administratieve formaliteiten voor Vennootschappen (hierna: de “Dienst”).

1.3          Elke vraag of klacht met betrekking tot de Website, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: “Gebruiksvoorwaarden“), de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden“), het Privacybeleid (hierna: het “Privacybeleid“) en het cookiebeleid (hierna: “Cookiebeleid“) kunnen worden gericht aan AD-MINISTERIE op het hierboven vermelde adres of op het volgende e-mailadres: mail@ad-ministerie.be.


2. AANVAARDING

2.1          De toegang tot de Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en toepasselijke wet- en regelgeving. Bijgevolg impliceert de toegang tot of het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker (hierna: de “Gebruiker”) van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

2.2          Deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Cookiebeleid en het Privacybeleid hebben uitsluitend betrekking op de relatie tussen de Gebruiker en AD-MINISTERIE met betrekking tot het gebruik van de Website en de Dienst. Ze kunnen op elk moment op de Website worden geraadpleegd.


3. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE WEBSITE

3.1 AD-MINISTERIE zal er, voor zover mogelijk, voor zorgen dat de Website up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal Gebruikers. AD-MINISTERIE garandeert echter niet dat de functies van de Website zonder onderbreking of fout beschikbaar zullen zijn, dat defecten onmiddellijk worden gecorrigeerd of dat de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

3.2 AD-MINISTERIE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegankelijkheid en / of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de Website of virussen of andere schadelijke elementen die aanwezig zijn op de Website.

3.3 Als de Gebruiker de aanwezigheid van een fout, virus of andere schadelijke elementen op de Website aantreft, wordt hij verzocht het mee te delen aan AD-MINISTERIE op het volgende adres: mail@ad-ministerie.be, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. AD-MINISTERIE adviseert de Gebruiker in elk geval om firewalls, antivirus en andere noodzakelijke beveiligingssoftware op zijn computer te installeren om schade te voorkomen.

3.4          AD-MINISTERIE behoudt zich het recht voor om de Website geheel of gedeeltelijk te schorsen of te stoppen, op elk mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4.1 De Gebruiker verklaart zich akkoord om de Website alleen te gebruiken in overeenstemming met zijn doel, met uitsluiting van elk ander doel.

4.2 De Gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat alle informatie die hij communiceert accuraat en up-to-date is.

4.3 De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website te goeder trouw te gebruiken en de van kracht zijnde wetgeving te respecteren, en in het bijzonder om zich te onthouden van:

 • het sturen naar AD-MINISTERIE van valse of misleidende inhoud (en update deze inhoud, indien nodig, om ervoor te zorgen dat deze niet vals of misleidend wordt), of communicatie die voorkomt als obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend onwettig, bedrieglijk, opdringerig, aanstootgevend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere een van deze dingen;
 • e-mailadressen of andere soorten inhoud aan AD-MINISTERIE te verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken personen ;
 • het sturen naar AD-MINISTERIE van inhoud die de rechten van een derde schendt of deze op enigerlei wijze schaadt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen,…);
 • het kopiëren van literaire, artistieke, visuele of audiovisuele inhoud van de Website voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik;
 • het ontrekken, door definitieve of tijdelijke overdrachten, van alle of een deel van de inhoud van de Website, of alle of een deel van een of verschillende soorten gegevens die beschikbaar zijn op de Website, ongeacht de gebruikte extractiemethode;
 • het hergebruik, via openbare verwijdering van alle of een deel van de inhoud van de website
 • het sturen naar AD-MINISTERIE van inhoud die verwijst naar illegale websites of websites met ongepaste inhoud;
 • de Website te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde spam, piramideconstructies of soortgelijke fraudeleuze processen;
 • technische beschermingsmaatregelen voor documenten en multimedia te omzeilen;
 • elke actie die negatief gevolg kan hebben voor de goede werking van de Website, de Dienst, inclusief het gebruik van computervirussen, ramsomware of massamailing;
 • (poging tot) ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot (een deel van) de Website of apparatuur (hard- en software) die gebruikt wordt voor de goede werking van de Website;
 • gebruik van een valse naam, een pseudoniem of gebruik van de identiteit van iemand anders of van een entiteit;
 • gebruik van de Website voor andere doeleinden dan die worden omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.4 AD-MINISTERIE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-naleving door de Gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Cookiebeleid, het Privacybeleid en / of toepasselijke wetten of voorschriften. De Gebruiker behoedt AD-MINISTERIE tegen elke actie, claim of klacht van derden (inclusief de overheid) met betrekking tot het gebruik van de Website.

4.5 De Gebruiker gebruikt de Website volledig op eigen risico. De Website, de componenten en alle informatie, software, faciliteiten en bijbehorende services worden aangeboden zoals ze zijn, afhankelijk van beschikbaarheid zonder enige vorm van garantie (expliciet noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

4.6 AD-MINISTERIE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de Website en zijn componenten of de onmogelijkheid om de Website geheel dan wel gedeeltelijk te gebruiken..

4.7 De Gebruiker is gehouden AD-MINISTERIE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij/zij zich bewust wordt van ongepast gedrag of verboden gebruik dat gerelateerd is aan de Website, door een e-mail te sturen naar mail@ad-ministerie.be.

5. LINKS NAAR EN OP ANDERE WEBSITES

5.1 Op de Website kunnen links weergegeven worden naar andere Websites. Deze Websites van derden worden niet beheerd door AD-MINISTERIE, die niet aansprakelijk kan worden geacht voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door AD-MINISTERIE op de Website, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring door AD-MINISTERIE met betrekking tot deze Websites van derden of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van deze Website(s).

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 De Website en zijn componenten (handelsmerken, logo’s, grafische afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, muziek, teksten, enz.) zijn eigendom van AD-MINISTERIE. Ze worden beschermd door intellectuele rechten (inclusief auteursrecht, modelrechten, handelsmerken, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AD-MINISTERIE of, in voorkomend geval, de betrokken houder van het recht, op straffe van een inbreuk op auteursrechten en / of modellen en / of merken, strafbaar met drie maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro of een van deze boetes alleen.

6.2 AD-MINISTERIE verleent aan de Gebruiker, een  niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor onbepaalde duur en op elk moment en zonder opgave van redenen herroepbaar, om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website, om deze weer te geven en enkel te downloaden voor weergavedoeleinden. De Gebruiker kan ook een kopie van de op de Website getoonde inhoud afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat deze de inhoud van de Website op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van de Website bewaart. Reproductie is daarom alleen toegestaan voor strikt persoonlijke doeleinden in de zin van artikel XI.190 5 ° van het Wetboek van Economisch Recht.

6.3 Alleen voor het gebruik van de Website en voor het faciliteren van diensten, geeft u AD-MINISTERIE wanneer u inhoud publiceert  op de Website, tenzij anders vermeld, een gratis en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, deze inhoud wereldwijd verspreiden, uitvoeren en weergeven op elke ondersteuning van of gerelateerd aan de Website en de promotie ervan, zonder enige beperking ten aanzien van uw naam, afbeelding of identiteit.

6.4          Elk gebruik van de Website en de onderdelen daarvan die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

7.  EISEN MET BETREKKING TOT DE PUBLICATIE VAN DE INHOUD

7.1 De gebruiker verbindt zich ertoe inhoud op de website niet te publiceren die mogelijk:

 • vermelding van informatie van derden, zoals adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en nummers van creditcards;
 • in het redelijke oordeel van AD-MINISTERIE verwerpelijk is, of dat het gebruik door een ander persoon van het platform of de Website kan worden belemmerd, of waardoor AD-MINISTERIE of gebruikers van de Website hun verantwoordelijkheid of schade zouden kunnen veroorzaken.

De gebruiker verbindt zich ertoe de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud gepubliceerd op zijn / haar profiel en de gevolgen ervan te dragen.

7.2 De Gebruiker bezit alle inhoud die hij/zij publiceert op de Website. De Gebruiker verklaart en verzekert dat hij/zij beschikt over (a) alle rechten op de inhoud die hij/zij heeft gepubliceerd of waarvoor de nodige machtigingen voor publicatie zijn verkregen; (b) de inhoud van de gebruiker is exact; en (c) het gebruik en de weergave van de geleverde inhoud deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander recht niet schenden of een ander individu of entiteit schaden of benadelen.

7.3 Alleen voor gebruik van de Website en voor facilitaire ondersteuning, als de Gebruiker inhoud op de Website publiceert, tenzij anders vermeld, verleent hij/zij AD-MINISTERIE een niet-exclusieve en gratis licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertalen, nieuwe afgeleide werken maken, verspreiden, uitvoeren of weergeven van deze inhoud wereldwijd op elke ondersteuning op of in verband met de Website en de promotie ervan, en zonder gebruiksbeperkingen met betrekking tot de naam, het imago of de identiteit van de Gebruiker.

AD-MINISTERIE zal de inhoud van de Gebruiker noch zijn naam, afbeelding of identiteit gebruiken voor commerciële of marketingdoeleinden zonder zijn/haar voorafgaande toestemming.

8. REDELIJKHEID EN GOED GEDRAG

8.1 AD-MINISTERIE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle inhoud die een Gebruiker plaatst, voorraden of downloads downloadt via de Gebruiker of een ander individu, of voor alle verlies of schade, of het gedrag van een gebruiker, en AD-MINISTERIE is niet verantwoordelijk voor fouten, smaad, omissies, verkeerde informatie, obsceniteit, pornografie of godslastering die de gebruiker zou kunnen tegenkomen.

8.2 Deze bepaling schept geen enkele rechtmatige of redelijke verwachting dat de Website mogelijk nooit eerder geciteerde inhoud bevat. Als websiteprovider is AD-MINISTERIE niet verantwoordelijk voor verklaringen, representaties of inhoud die door haar gebruikers worden verstrekt op een openbaar forum, website, bericht of andere communicatie.

8.3 Hoewel AD-MINISTERIE niet gerechtigd is om de inhoud die op de Website wordt gepost, te filteren, te bewerken of te besturen, behoudt AD-MINISTERIE het recht om naar eigen goeddunken inhoud die op de Website is geplaatst of opgeslagen op te nemen, te filteren of te wijzigen, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker is de enige die gerechtigd is om inhoud die hij publiceert of op de website opslaat te kopiëren of te beschermen.

8.4 Als de door een gebruiker gepubliceerde inhoud niet voldoet aan de eerder opgelegde bepalingen in de AV, behoudt AD-MINISTERIE het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving:

 • opschorten, verwijderen, vragen om wijziging van de inhoud;
 • een gebruiker vragen om de inhoud aan te passen;
 • blokkeer, schorst of verwijdert het account van de betreffende gebruiker.

8.5 De ​​Gebruiker kan zich dus niet voordoen als eender welke schade of belangen te hebben. Daarom wordt de Gebruiker erop gewezen dat de specifieke strafrechtelijke sancties met betrekking tot de litigieuze inhoud (gevangenisstraffen en boetes), anders dan enige veroordeling tot het betalen van geldelijke schade.

8.6 In het geval van een geschil tussen gebruikers met betrekking tot inhoud die door een van hen is gepubliceerd, is het de plicht van de gebruiker om met elkaar in contact te komen en een oplossing voor hun geschil te vinden. AD-MINISTERIE zal naar verwachting niet tussenbeide komen en zal niet tussenkomen in die geschillenbeslechting. AD-MINISTERIE behoudt zich het recht voor om geen enkele follow-up te geven aan de claim van een gebruiker die aan haar zou zijn geadresseerd en zonder enige verantwoordelijkheid.

9. KLACHTEN

9.1 Elke mogelijke claim/klacht van de Gebruiker met betrekking tot de Website moet schriftelijk worden meegedeeld binnen acht (8) kalenderdagen nadat bekend is geworden dat er aanleiding toe is. De afwezigheid van enig geschil overeenkomstig de voornoemde regels houdt voor de Gebruiker de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het feit dat aanleiding geeft tot de vordering en, de facto, de definitieve afstand van enige vordering uit hoofde van dit punt.

10. WIJZIGINGEN EN TAALVERSIES

10.1 AD-MINISTERIE behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid, alsook de toegang tot de Website en de inhoud ervan te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker(s) telkens de Website bezocht wordt. Het wordt daarom aanbevolen om ze te raadplegen bij elk gebruik van de website; de datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden.

10.2        In geval van verschillen tussen de taalversies van deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, het Privbacybeleid of het Cookiebeleid, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

11. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

11.1 Indien AD-MINISTERIE een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden gedurende een tijd niet gebruikt/inroept, kan dit op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand om deze rechten op een later ogenblik alsnog te doen gelden.

11.2 De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een deel van de bepalingen impliceert geenszins de ongeldigheid van alle bepalingen. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. AD-MINISTERIE verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

12.1 De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

12.2 In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Gebruikersvoorwaarden zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) exclusief bevoegd.

12.3 Alvorens zich tot een gerechtelijke procedure te richten, verbinden de Gebruiker en AD- MINISTERIE zich ertoe om het geschil in der minnen te willen oplossen. Daarom zullen zij eerst contact opnemen met, waar aangewezen en nodig, een bemiddelaar, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting aanduiden.