Algemene Voorwaarden

1. Onze diensten

De activiteit van ons kantoor bestaat erin onze klanten te helpen met de uitvoering van hun administratieve verplichtingen en hen op dit vlak allerhande advies en bijstand te verlenen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door ons aanvaarde opdracht, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Het ons overmaken van een opdracht impliceert dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat u zich hiermee akkoord verklaart. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden hebben eveneens voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die uitdrukkelijk worden uitgesloten. In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van de Klant door ons kantoor als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd. Indien de aanvaarding door de Klant van een door ons kantoor uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen bevat, komt de overeenkomst pas tot stand nadat ons kantoor in haar orderbevestiging aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

3. Correcte en volledige informatie

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons verschaft. Daarom is het van essentieel belang dat u ons kantoor altijd voorziet van juiste en volledige informatie.

Het is tevens uw verantwoordelijkheid, in overeenstemming met uw deontologische verplichtingen, om de identificatie van de deelnemende partijen na te gaan in elke overeenkomst, contract en/of akte. Indien u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

In het kader van onze dienstverlening ontvangt u diverse documenten van ons kantoor. Het is uw verantwoordelijkheid om deze zorgvuldig te lezen en te controleren of de voorgelegde documenten in overeenstemming zijn met uw verwachtingen. Meld eventuele onregelmatigheden onmiddellijk aan ons kantoor.

4. Uitvoeringstermijn en eventuele klachten

De uitvoeringstermijnen zijn slechts gegeven als aanwijzing en een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

Ons kantoor is gericht op het voldoen aan de wensen van onze klanten. Mocht u problemen of vragen hebben, dan staat ons kantoor tot uw beschikking. Eventuele klachten dienen ons binnen de 7 werkdagen na het ontdekken van een probleem schriftelijk te worden overgemaakt.

5. Vergoeding en betaling

De wijze waarop onze vergoeding en kosten worden berekend, is in het algemeen het voorwerp van voorafgaand overleg met de klant.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst ervan.

De facturen van ons kantoor zijn contant betaalbaar te Meise, in de aangeduide munt en zonder korting. Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan 8 % per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van 125 EUR per factuur.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

In geval van niet tijdige betaling van een factuur behoudt ons kantoor zich het recht voor de prestaties onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

6. Vertrouwelijke informatie

Iedere partij, ons kantoor en de klant, verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie over de andere partij, waarvan zij in het kader van deze samenwerking kennis heeft, aan derden bekend te maken, met uitzondering van informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van het contract en de wettelijke uitzonderingen.

7. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de activiteit van ons kantoor kan u ertoe gehouden zijn om persoonsgegevens mee te delen.

In dit geval is de verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde gegevens: AD-MINISTERIE BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, e-mail: mail@ad-ministerie.be

AD-MINISTERIE BV verwerkt de gegevens in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens en in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten en de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Alle relevante informatie over de verwerking van deze gegevens is beschikbaar op onze website of op aanvraag op het hierboven weergegeven adres.

8. Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Met de bereidheid deel te nemen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe de vragen te beantwoorden die ons kantoor u in dit verband dient te stellen en de vereiste documenten te bezorgen op eerste aanvraag.

9. Aansprakelijkheid

Ons kantoor gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door ons kantoor steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens in geval van opzet.

10. Faillissement of stopzetting van het bedrijf van de klant

In geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van het bedrijf van de Klant, heeft ons kantoor het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade, dit alles zonder rechterlijke tussenkomst.

11.Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

De rechtsverhouding tussen ons kantoor en haar klanten wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Indien er een geschil ontstaat tussen de partijen waarover geen minnelijke akkoord bereikt kan worden, zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd, waaronder in voorkomend geval de Vrederechter van Meise.