Privacybeleid

In werking sinds: 02/01/2020

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail@ad-ministerie.be

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

AD-MINISTERIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

BV AD-MINISTERIE,

Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België

KBO BE 0474.966.438

mail@ad-ministerie.be

WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen . De persoonsgegevens overgemaakt aan AD-MINISTERIE zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van informatie over en het uitvoeren van administratieve formaliteiten. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, geboorteplaats en -datum, rijksregisternummers)
 • uw bankgegevens (IBAN, BIC/SWIFT)
 • onze communicatie (per e-mail of andere);
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken.

OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De rechtsgrond van de verwerkingen van persoonsgegevens van Gebruikers is:

 • de toestemming van de Gebruiker;
 • de uitvoering van enig verzoek van of een overeenkomst met de Gebruiker;

Het is daadwerkelijk vereist om bepaalde gegevens te verzamelen teneinde elk verzoek van de Gebruiker te kunnen beantwoorden. Indien de Gebruiker verkiest om uw gegevens niet met ons te delen, zou dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk kunnen maken.

 • een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke;

Het is daadwerkelijk vereist om bepaalde gegevens te verzamelen en bewaren teneinde aan verschillende wettelijke verplichtingen te beantwoorden, voornamelijk fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 • de bescherming van vitale belangen;
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen; of
 • ons rechtmatig belang voor zover dit overeenstemt met de belangen, vrijheden en fundamentele rechten  van Gebruikers.

Wij hebben een rechtmatig belang om deze informatie te verstrekken aan en uit te wisselen met Gebruikers, voornamelijk teneinde verzoeken te beantwoorden of onze diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze handelingen te controleren, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren, bijvoorbeeld in geschillen, alsook een eventuele schending van onze rechten te bewijzen, onze betrekkingen met Gebruikers te beheren en verbeteren, onze Website alsook onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien deze belangen worden overschaduwd door belangen of vrijheden en fundamentele rechten van de Gebruiker die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Wij zorgen er in ieder geval voor om een evenwicht te bewaren tussen ons rechtmatig belang en de eerbiediging van het privéleven van de Gebruiker.

Indien de rechtsgrond voor onze verwerking berust op toestemming, heeft de Gebruiker het recht om deze op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking.

In het kader van direct marketing betekent dit dat de Gebruiker zich op elk ogenblik kan uitschrijven voor onze nieuwsbrief en andere commerciële communicatie van onze kant. De Gebruiker beschikt bijgevolg over een “opt-out” en kan zich uitschrijven door ons een email te sturen naar het volgende adres: mail@ad-ministerie.be of door te klikken op de link voor uitschrijving zoals onderaan weergegeven in elke email.

OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en “cookies” die op onze Website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid  lezen.

Indien wij uw gegevens verzamelen middels tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan informeren.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken . Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: mail@ad-ministerie.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waarin u woont, (voor meer informatie, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V).

HOE KAN U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN?

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u artikelen, diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt besteld.

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres mail@ad-ministerie.be

WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u hoort dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via mail@ad-ministerie.be.

WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Als we dit charter zouden wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.