Oprichting van een vennootschap

Na de nodige voorbereiding en ontwikkeling van uw idee, kan u overgaan tot de oprichting van een vennootschap, en kiest u liefst de juiste juridische vorm, die het beste past bij uw projecten op korte en lange termijn.

Onderhandse of notariële akte

De oprichtingsakte vormt de basis bij de oprichting van een nieuwe vennootschap, die naar gelang de keuze van de rechtsvorm (gewone commanditaire vennootschap, coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, vennootschap onder firma) via onderhandse akte mag opgesteld worden of wettelijk verplicht via notariële akte.(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschap, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, commanditaire vennootschap op aandelen)

Samenstelling van de oprichtingsakte

De volgende elementen dienen te worden opgenomen in de oprichtingsakte:

 • De maatschappelijke benaming en eventuele afkortingen of handelsmerken.
 • De rechtsvorm van de vennootschap.
 • Het adres van de maatschappelijke zetel.
 • Het maatschappelijk doel.
 • De datum van de oprichting van de vennootschap.
 • De identiteit van de (rechts-)personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen.
 • De datum van ontbinding wanneer de vennootschap voor een bepaalde tijd is opgericht.
 • De datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
 • Het begin en einde van het boekjaar.
 • Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
 • De identiteit van de personen belast met het dagelijks bestuur.

De oprichtingsakte wordt ondersteund door andere documenten, zoals:

 • Een financieel plan: niet verplicht voor rechtsvorm waarbij een onbeperkte aansprakelijkheid geldt, maar wel een aanrader.
 • De inbreng in geld en een bewijs dat u een rekening heeft geopend op naam van de vennootschap
 • Bij een inbreng in natura een verplicht verslag van een bedrijfsrevisor.

Ondertekening en registratie van de oprichtingsakte

Onderhandse aktes worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er belanghebbende partijen zijn, en op elk exemplaar dient vermeld te worden hoeveel originele exemplaren er zijn. Belangrijk is echter de registratie van de oprichtingsakte. Het is pas door de registratie dat de onderlinge overeenkomst een vaste datum krijgt ten aanzien van derden.

Neerleggingsformaliteiten van de oprichtingsakte

Binnen een termijn van 15 dagen na de dagtekening moet een uittreksel van de oprichtingsakte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel aan de hand van daarvoor ontworpen standaardformulieren.

Reageren is niet meer mogelijk.