Verplichtingen van een onderneming

Uiteraard dient u als ondernemer zich te houden aan de wetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. We hebben een aantal belangrijke opgesomd, maar er zijn er uiteraard meer.

Boekhouding

Kleine ondernemingen kunnen een vereenvoudigde boekhouding handhaven, Kleine en Middelgrote Ondernemingen dienen een volledige dubbele boekhouding te houden, maar hebben de keuze een jaarrekening met verkort schema neer te leggen. Grote ondernemingen zijn verplicht een jaarrekening met volledig schema neer te leggen. Uw boekhouder kan u hierin bijstaan.

Jaarrekening

Behalve de natuurlijke persoon als rechtsvorm, de gewone commanditaire vennootschap en de vennootschap onder firma en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, moeten alle andere rechtsvormen jaarlijks hun cijfers bekend maken door indienen van hun jaarrekening bij de nationale bank van België.

Belastingen en BTW-aangiftes

Elk jaar dient iedere handelaar, natuurlijke persoon of rechtspersoon, een aangifte doen bij de belastingen. Een aangifte inzake BTW gebeurt meestal driemaandelijks, tenzij u vrijgesteld bent of onderworpen aan een verplichte maandelijkse aangifte. Uw boekhouder zal u daarin begeleiden.

Diverse wijzigingen

Het spreekt voor zich dat u bij wijzigingen van statuten, vestigingen, aktiviteiten, … diverse administraties op de hoogte moet brengen. De belangrijkste door te voeren wijzigingen kunnen onder meer tot gevolg hebben dat u verplicht bent:

  • Een (buitengewone) algemene vergadering of raad van bestuur bijeen te roepen.
  • Formulieren neer te leggen ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
  • De inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen te wijzigen.
  • De bewijzen inzake beroepsvaardigheden aan te passen.
  • De belastingsadministraties op de hoogte te brengen.
  • Eventuele andere vergunningen aan te passen of aan te vragen.

Al deze administratieve zaken kan u uitbesteden aan een professionele partner