Toegang tot het beroep

Een aantal activiteiten mag een onderneming slechts uitoefenen als aan de nodige voorwaarden is voldaan inzake beroepsbekwaamheid. Dit zijn de zogenaamde beschermde beroepen.

Welke ondernemingen zijn onderworpen?

In Brussel en Wallonië, eenvoudig gesteld, mits enkele uitzonderingen, dient elke onderneming, zowel de natuurlijke persoon als rechtspersoon, de beroepskennis te bewijzen voor de uitoefening van zijn activiteiten.

In Vlaanderen werd de beroepskennis afgeschaft.

Uitzonderingen of vrijstellingen

De volgende ondernemingen zijn vrijgesteld:

 • Grote ondernemingen.
 • Ondernemingen die geen handelsactiviteit uitoefenen.
 • Ondernemingen die een dienstverlenend intellectueel beroep uitoefenen.
 • Ondernemingen die activiteiten uitoefenen met eigen beroepsvoorwaarden.
 • Ondernemingen ingeschreven voor de datum van het in voege treden van de bescherming van het specifiek beroep volgens de programmawet van 01/02/1998.
 • De overnemer gedurende 1 jaar
 • De partner of  kinderen van een overleden ondernemingshoofd gedurende een beperkte periode.

Wie kan de bewijzen leveren?

 • In een vennootschap is dat de persoon belast met dagelijks bestuur, of een aangestelde met een overeenkomst van onbepaalde duur.
 • In een onderneming als natuurlijk persoon, is dat het ondernemingshoofd, de samenwonende partner, familie in de eerste of twee graad,  een zelfstandig help(st)er, of een personeelslid met een overeenkomst van onbepaalde duur.

Welke bewijzen kunnen gebruikt worden?

 • Een geldig binnen- of buitenlands diploma. Een databank met de naam diplo verzamelt heel wat gegevens over volgende de wet geldige en reeds goedgekeurde diploma’s.
 • Praktijkervaring gedurende opgedaan in de laatste 15 jaar als zelfstandig ondernemingshoofd, als bediende in een beroepsspecifieke functie of zelfstandig help(st)er. Dit verschilt van beroep tot beroep.
 • Een EG verklaring voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland.

Regelmatig verschijnen op deze site berichten. Bij twijfel of vragen kan u altijd beroep doen op onze diensten in verband met de bewijsvoering inzake beroepskennis.