Nationale Bank van België

De taak van de Balanscentrale bestaat erin de jaarrekeningen van bijna alle in België actieve rechtspersonen in te zamelen, te verwerken en beschikbaar te stellen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Balanscentrale

De meeste ondernemingen en grote verenigingen hebben de plicht om jaarlijks hun cijfers bekend te maken via neerlegging ervan bij de Nationale Bank van België. Deze gegevens zijn openbaar en u kan ze consulteren via een on-line toepassing.

Wie moet neerleggen? (bron N.B.B.)

 • Moeten een jaarrekening neerleggen:

  • vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de vorm van:
   • een naamloze vennootschap (NV)
   • een commanditaire vennootschap (op aandelen) (Comm. V. en  Comm.VA)
   • een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (BV en BVBA)
   • een coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) (CV en CVBA)
   • een economisch samenwerkingsverband (ESV)
  • de Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) ingeschreven in België
  • de Europese vennootschap (SE) naar Belgisch recht
  • de vennootschappen naar Belgisch recht, al dan niet met sociaal oogmerk, opgericht in de vorm van:
   • een vennootschap onder firma (V.O.F.)
   • een (gewone) commanditaire vennootschap (Comm.V)
   • een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

   indien zij onder hun onbeperkt aansprakelijke vennoten één of meer rechtspersonen tellen en tegelijk als groot worden beschouwd

  Alle hierboven bedoelde vennootschappen moeten hun jaarrekening neerleggen, ongeacht of ze handelsvennootschappen zijn of burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen.

  • de openbare instellingen die niet werden opgericht in de vorm van een handelsvennootschap, maar die een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard vervullen; deze groep instellingen omvat eveneens de autonome gemeentebedrijven en de intergemeentelijke verenigingen
  • de verzekeringsondernemingen die door de Koning zijn toegelaten overeenkomstig de wetgeving betreffende de verzekeringsondernemingen; deze groep ondernemingen omvat eveneens de particuliere verzekeringsondernemingen opgericht in de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging of een gemeenschappelijke verzekeringskas (behalve tak “Arbeidsongevallen”)
  • bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (beleggingsfondsen), waarbij de jaarrekening als bijlage bij de jaarrekening van de beherende vennootschap moet worden neergelegd
  • de Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, niettegenstaande elk hiermee strijdig statutair beding.

Wie moet niet neerleggen? (bron N.B.B.)

Het gaat onder andere over:

 • natuurlijke personen die handelaar zijn
 • kleine vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn: vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid
 • grote vennootschappen waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, indien geen enkele vennoot een rechtspersoon is
 • landbouwvennootschappen
 • ziekenhuizen voor zover zij niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw
 • beroepsfederaties, scholen en instellingen voor hoger onderwijs voor zover ze niet de vorm aangenomen hebben van een grote of zeer grote vzw.

In bepaalde gevallen moeten zij aan de Balanscentrale een sociale balans bezorgen.

Neerleggen van de jaarrekening via internet

Sinds 21/06/2010 zijn er geen loketten meer en dient de neerlegging ofwel via het internet aan de hand van een toepassing te gebeuren.

Kopies van neergelegde jaarrekeningen

Via de on-line toepassing kan u gratis de jaarrekeningen neerleggen van de afgelopen 5 jaar. Wenst u kopies van eerder neergelegde jaarrekeningen, kan u dit doen rechtstreeks bij de Nationale Bank of via onze diensten.

Formulieren

Neerleggingen gebeuren aan de hand van standaardformulieren. U vindt deze ook terug op ons portaal.

Onze diensten

Wij leveren kopies af en kunnen in uw plaats neerlegging verrichten. U kan er meer over lezen in de beschrijving van onze diensten.