Statuten van de vereniging

Een vereniging zonder winstoogmerk is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven.

Oprichtingsakte

De stichtende leden kunnen via onderhandse akte een vereniging zonder winstoogmerk oprichten of via authentieke akte bij een notaris. Het aantal exemplaren wordt bij wet vastgesteld op minimaal twee.

Volgende elementen zijn verplicht onderdeel van de inhoud van de statuten:

  • De benaming van de vereniging
  • Het adres van de maatschappelijke zetel met opgave van het gerechtelijk arrondissement
  • De beschrijving van het verenigingsdoel
  • De beschrijving van de vaste en toegetreden leden, rechten en plichten
  • De algemene vergadering, datum en bevoegdheden
  • De raad van bestuur, wijze van samenstelling en bevoegdheden
  • Lidmaatschap of bijdrage
  • Gebruik van het vermogen bij ontbinding
  • Duur van de vereniging

Informatie

De federale overheidsdienst justitie heeft een informatiebrochure waarin u meer uitleg kunt vinden. U kan ook beroep doen op onze diensten om de statuten van uw vereniging samen te stellen.