Hoe formulieren invullen?

Sinds 01/07/2003 bij de lancering van de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn er standaardformulieren ontwikkeld voor de bekendmaking van aktes en stukken van ondernemingen en verenigingen enerzijds, en de aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank anderzijds.

Verschillen in formulieren I en II

Het formulier I is ontworpen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, waarbij het luik A bestemd is voor de facturatiegevens voor de administratie van het Belgisch Staatsblad, en het luik B voor de eigenlijk publicatie. het luik C wordt enkel gebruikt bij oprichtingen.

Het formulier II is bestemd om enkel de gewijzigde delen van de vennootschap of vereniging op te geven. Aan de hand hiervan wordt door de griffie de kruispuntbank aangepast.

Aantal exemplaren

Dit mag nogal eens variëren van griffie tot griffie, maar in principe dient u minstens twee origineel ondertekend formulieren I – luik B neerleggen, en van de overige formulieren volstaan 1 exemplaar. Een derde origineel luik B is handig als u een bewijs van neerlegging wenst te ontvangen. In dat geval voegt u best een aan u zelf gerichtte gefrankeerde enveloppe erbij.

Wij raden onze klanten aan om alle formulieren in drievoud aan te leveren.

Ondertekening

Het formulier I – luik B, luik C bij oprichting en formulier II – luik C zijn de enige formulieren die ondertekend moeten worden. Belangrijk hierbij is te weten dat er geen handtekening op de voorkant van het luik B wordt aanvaard om misbruik te voorkomen. Immers, dit wordt gescand en on-line openbaar gemaakt via de databank vennootschappen en verenigingen.

Vorm en inhoud

De vorm en inhoud van de formulieren wordt zeker wat betreft de te publiceren tekst op het luik B grotendeels bepaald door de vereisten van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan het best gedaan worden door specialisten. Onze jarenlange ervaring op dat vlak en de grote aantallen aktes die wij verwerken, zorgen ervoor dat wij u een zeer goede dienstverlening kunnen bieden.